Spelregels en disclaimer

Algemeen

Deze website is gezamenlijk eigendom van vier patiëntenorganisaties: NFVN, NVVR 'de Wervelkolom, Hoormij∙NVVS en VMDB. In de tekst op deze pagina worden zij gezamenlijk aangeduid als 'de organisaties'.

Contact
U kunt contact opnemen via Hoormij∙NVVS, 
email:  info@stichtinghoormij.nl
T 030 261 76 16

Gebruiksvoorwaarden
Door gebruik van Ervaringrijk.nl verbindt u zich ertoe de in deze disclaimer omschreven gebruiksvoorwaarden na te leven.

Het gebruik van Ervaringrijk.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het bezoeken van een arts, specialist of enige andere dienst-, hulp- of zorgverlener, het aanschaffen van een hulpmiddel, of enig ander product of dienst, als resultaat van op Ervaringrijk.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

Aansprakelijkheid
De organisaties zetten zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Desalniettemin aanvaarden de organisaties geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze website, noch kunnen de organisaties verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Ervaringrijk.nl verstrekte informatie of door bezoekers geplaatste ervaringen.

Juistheid, bruikbaarheid en actualiteit van de informatie
De inhoud van Ervaringrijk.nl bestaat voornamelijk uit persoonlijke ervaringen en tips, oftewel ervaringskennis van mensen met een (chronische) beperking of aandoening. Deze ervaringskennis is niet juist, of onjuist, het gaat om de bruikbaarheid van deze kennis voor de zoeker. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is. De organisaties zijn allen tijde gemachtigd om zonder verdere berichtgeving verouderde ervaringen te verwijderen. Mocht bepaalde informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden de organisaties geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Storingen en emailverkeer
De organisaties garanderen niet dat naar hen gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via electronische informatiedragers of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Hyperlinks naar derden
De organisaties aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Eigendom
De teksten, foto’s, beelden, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de NFVN, NVVR 'de Wervelkolom', Hoormij∙NVVS of VMDB of aan instanties die een van de organisaties toestemming hebben verleend tot het gebruik ervan. Het is dan ook strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFVN, NVVR 'de Wervelkolom', Hoormij∙NVVS of VMDB de informatie van deze website op te slaan (uitgezonderd de informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken en te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Anonimiteit
Ervaringen en/of tip(s) worden anoniem (dus zonder naamsvermelding) getoond bij het 'Zoek' -gedeelte van de website.

Als u contact opneemt met één van de organisaties (bijvoorbeeld via een link), zijn zij gerechtigd informatie zoals uw naam, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal worden gebruikt om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden.

 

Het invoeren van ervaringen

Spelregels
Het is niet mogelijk een ervaring achter te laten zonder uw email adres in te voeren. Zie verder onder registratie (persoons)gegevens.

Wanneer u op Ervaringrijk.nl een ervaring in heeft gevoerd, vragen wij u om uw leeftijd en uw geslacht in te voeren. Dit is niet verplicht, maar het kan prettig zijn voor de zoeker om deze informatie te zien. Als u leeftijd en geslacht invult, worden deze op de website bij uw ervaring getoond. (In de toekomst zal alleen Hoormij∙NVVS u vragen of u uw leeftijd en geslacht wilt vermelden. Ook dan zal dit niet verplicht zijn.)

Wanneer u een ervaring heeft ingevoerd kunt u er wel of niet voor kiezen om uw persoonsgegevens in te vullen. U bent dit niet verplicht.
Uitsluitend Hoormij∙NVVS zal eventueel van uw gegevens gebruik maken om u uit te nodigen mee te doen aan bijvoorbeeld ervaringssessies, andere evenementen of bijvoorbeeld enquetes. Zie ook onder registratie (persoons)gegevens.
(In de toekomst zal alleen Hoormij∙NVVS u vragen uw persoonsgegevens achter te laten. Ook dan zal dit niet verplicht zijn.)

De redactie van Ervaringrijk.nl zal uw verhaal lezen en eventueel redigeren voordat het op deze website getoond wordt. Uiterlijk drie weken na het invoeren van uw ervaring en of tips(s) zal de redactie besluiten uw verhaal al dan niet te plaatsen.

Over eventuele (toekomstige) verwijdering van uw verhaal uit Ervaringrijk.nl wordt u in principe niet geïnformeerd.

Registratie (persoons)gegevens
Als u een ervaring plaatst zullen de organisaties uw emailadres registreren. Dit is om bij eventuele onduidelijkheden via de mail contact met u op te kunnen nemen, om definitieve plaatsing van het ervaringsverhaal aan de u te kunnen bevestigen en om misbruik van Ervaringrijk.nl te voorkomen.
Van persoonsgegevens en aanvullende gegevens wordt slechts gebruik gemaakt indien de plaatser van de ervaring dit expliciet aangeeft.
In verband met het eventueel vastleggen van deze gegevens is Ervaringrijk.nl aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens CBP en wordt alles in het werk gesteld om volgens de richtlijnen van het CBP te handelen.

Indien persoonlijke gegevens achterlaat op Ervaringrijk.nl verklaart u daarmee uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze disclaimer en akkoord te zijn met de verwerking van (persoons)gegevens zoals omschreven in deze disclaimer. De te verwerken (persoons)gegevens betreffen alle gegevens die u zelf invult op enige pagina van deze website.

Alleen voor het gedeelte van Hoormij∙NVVS geldt verder:
De (facultatieve) identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen onder verantwoordelijkheid van Hoormij∙NVVS met als primair doel informatieverstrekking en belangenbehartiging. Zo kan Hoormij∙NVVS bijvoorbeeld aan de hand van de opgeslagen gegevens informatie, enquêtes of uitnodigingen voor bijeenkomsten over een bepaald onderwerp verspreiden aan diegenen die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Hoormij∙NVVS draagt er zorg voor dat alle (persoons)gegevens naar behoren worden beschermd en beveiligd. Op uw verzoek worden de (persoons)gegevens met bijbehorende ervaringen verwijderd uit de database.

 

Laatst gewijzigd op: 7 januari 2021